Ini adalah azimat yang berbentuk ‘Baju Kebal’. Usia baju ini lebih 50-60tahun. Kononya baju ini mampu melindungi si pemakai daripada sebarang peluru dan benda tajam ketika berlakunya perang. Hal ini adalah sebahagian daripada kesyirikkan. Saya masih menyimpannya dan mahu menunjukkan kepada kalian betapa kuatnya pengaruh syirik dalam masyarakat orang Melayu.

Azimat diharamkan oleh syari’at Islam kerana ia mengandung makna keterkaitan hati dan tawakkal kepada selain Allah, dan membuka pintu bagi masuknya kepercayaan-kepercayaan yang rosak tentang berbagai hal yang ada pada akhirnya menghantarkan kepada syirik besar.

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:

“Barangsiapa menggantung azimat (jimat), maka ia telah melakukan syirik.”

[Hadith riwayat Ahmad (IV/156), al-Hakim (IV/417), dari sahabat ‘Uqbah bin ‘Amir al-Juhani r.a. Lihat Silsilatul Ahaadiits ash-Shahiihah (no.492).]

Ibrahim an-Nakha’i rahimahullah (meninggal th.96 Hijrah) berkata:

“Mereka membenci azimat, baik yang berasal dari Al-Quran maupun yang bukan Al-Quran.” Yang dimaksud dengam mereka adalah sahabat Ibnu Mas’ud r.a. Mereka mengharamkan azimat secara keseluruhan.

[Fathul Majiid Syarah Kitaabit Tauhiid (hlm.153)]